akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVIII/102/03 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Syców na 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/102/03

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmian w  budżecie  Miasta i Gminy Syców na 2003r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)  oraz art.110 ust 1 i 2 , art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2000 r Dz.U. Nr 15, poz. 148 ), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje;

 

 

§ 1.

 

I. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy do kwoty                              20 802 065 zł

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                                   64 900 zł

   a) z tytułu dochodów z majątku gminy                                                64 900 zł

 

 

II. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy do kwoty                         21 490 668 zł

            1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę                   317 900 zł

    a) wydatki bieżące                                                                          305 400 zł

    b) wydatki inwestycyjne                                                                   12 500 zł

 

            2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o                        253 000 zł

                a) wydatki bieżące                                                                      248 000 zł

                b) wydatki inwestycyjne                                                                5 000 zł

 

III. Szczegółowe zmiany w planie budżetu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.Załącznik nr 2 do uchwały  Rady Miejskiej nr XV/91/03 z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2003 – „wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2003” , otrzymuje brzmienie  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/84/03 z dnia 19 września 2003 r. – „limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Syców na lata 2003-2005” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń

 

zal. 1 - zmiana dochodów i wydatków UchRM_zm.budztu_zal1.doc (44.50 Kb)
zal. 2 - wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę na 2003 r. URMXVIII_102_03_zal2.doc (54.50 Kb)
   
 

  

 

Uzasadnienie do uchwały Rady  Miejskiej w Sycowie nr  XVIII/102/03

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

Zwiększa się planowane środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę  64 900 zł

 

Na podstawie analizy wykonania wydatków za 11 m-cy  br dokonuje się następujących zmian w ich planie ;

 

1.       Wyłącza się  z planowanych środków  na inwestycje pn. – uzbrojenie terenów przy zalewie w Stradomii z działu 900 zadanie p.n. „budowa parkingu  dla terenów rekreacyjnych przy drodze gminnej w miejscowości Stradomia” wraz ze środkami w kwocie 5 000 zł

2.       Zwiększa się planowane środki o kwotę 100 000 zł na fundusz remontowy mieszkań komunalnych

3.       W związku ze zwiększoną sprzedażą majątku gminy ,zwiększa się planowane środki na potrzeby wyceny nieruchomości , prac geodezyjnych, aktów notarialnych o kwotę 30 000 zł.

4.       Kwota 7 500 zł  w dziale administracja przeznaczona zostanie na zakup licencji i programu komputerowego dla księgowości, natomiast kwota 10 000 zł na zakup opału.

5.       Zwiększa się o kwotę 1 500 zł planowane środki na wydatki bieżące (zakup paliwa)dla OSP.

6.       W wyniku znacznych obniżek stóp procentowych zmniejsza się o kwotę 100 000 zł  środki na obsługę długu.

7.       W związku z nieplanowanymi wydatkami na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi zwiększa się wydatki dla szkół podstawowych o kwotę 51 900 zł, dla gimnazjum o kwotę 24 400 zł. Ponadto w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększeniu ulegają środki na wydatki bieżące ; w tym dla szkół podstawowych o kwotę 14 300 zł ( zakup farby na malowanie szkół, wzrost cen energii elektrycznej) , w gimnazjum o kwotę 12 100 zł, ( na opłacenie umowy zlecenia nauczyciela języka angielskiego oraz wzrost cen energii), w ZOS kwota  2 000 zł przeznaczona zostanie na zakup prenumeraty Dziennika Ustaw

8.       W wyniku oszczędności jakie wystąpiły w związku z nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych ,zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatków o kwotę 148 000 zł.

9.       W związku z nieplanowanym odejściem na emeryturę dwóch pracownic obsługi zwiększa się wydatki na wypłaty odpraw w wysokości 2 500 zł. Na wydatki rzeczowe związane ze wzrostem cen energii oraz niezbędnymi remontami bieżącymi zwiększa się środki o kwotę

9 700 zł.

10.   W związku z nie wywiązaniem się przez Wojewodę Dolnośląskiego z zobowiązania sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego dla dróg nie będących gminnymi istnieje konieczność sfinasowania tego zadania ze środków budżetu gminy .Zwiększa się na ten cel plan wydatków o 38 000 zł.

11.   Przeznacza się kwotę 8 000 zł na  promocję gminy w zakresie kultury.

12.  O kwotę 1 000 zł uzupełnia się brakujące środki na usunięcie wad technicznych sali gimnastycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:
Data edycji: 22-05-2015 13:54:11