akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVI/99/03 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców od zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr XVII/99/03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                   Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia   27 listopada 2003 r.

 

  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców od  zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

Na podstawie art.  18 ust.2  pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Upoważnia się  Burmistrza Miasta i Gminy Syców   do dokonania  zabezpieczenia wekslowego do wysokości zaciągniętego kredytu tj.898 000 zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych ).

 

§ 2

 

Warunki wypełnienia weksla in blanco określi deklaracja wekslowa

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Syców

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

Kazimierz Cichoń

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18