akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XVI/97/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XVI / 97 / 2003xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 27 listopada 2003r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  / Dz.U. Nr 9

poz. 84 z 2002r i nr 200, poz. 1683 z 2002r. oraz  Dz U. z  2003r. nr 96, poz. 874, nr 110, poz. 1039 /  Rada  Miejska w  Sycowie  u c h w a l a  co następuje:        

 

§ 1

 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego

w wysokości :

 

 

1)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton :

 

 

 

data produkcji

od  01.01.2000 r.

data produkcji

do 31.12.1999 r.

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,

550zł

600zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

650zł

700zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton.

750zł

800zł

2)

 

 

 

 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu równej lub wyższej niż

12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a)

12

15

1000zł

1100zł

b)

15

 

1100zł

     1251, 81zł

 

Trzy osie

c)

12

25

1550zł

1650zł

d)

25

 

1600zł

1700zł

 

Cztery osie i więcej

e)

12

29

1900zł

     2130zł

f)

29

 

2000zł

     2452, 80zł

3)

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton do poniżej 12 ton :

 

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

 

od 3,5ton do poniżej 12 ton

700zł

800zł

4)

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a)

12

31

        560, 08zł

919, 23zł

b)

31

 

      1412, 33zł

 1937, 76zł

 

Trzy osie

c)

12

40

     1246, 03zł

 1722, 97zł

d)

40

 

     1722, 97zł

 2548, 65zł

5)

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

 

od 7 ton i poniżej 12 ton,

500zł

600zł

6)

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

a)

12

25

800zł

850zł

b)

25

 

1000zł

1400zł

 

 

 

 

 

 

Dwie osie

d)

              12

38

849, 94zł

1291, 07zł

e)

38

 

                       1149, 03zł

  1699, 87zł

 

Trzy osie

f)

12

38

1200zł

1600zł

g)

38

 

1400zł

1700zł

7)

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia :

 

 

Data produkcji

od 01.01.2000 r.

Data produkcji

do 31.12.1999 r.

a)

mniejszej niż 30 miejsc,

1200zł

1300zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc.

1600zł

1700zł

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/210/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

  RADY MIEJSKIEJ

           

 (-) Kazimierz Cichoń

 

 

  

 

 

Autor: