akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/96/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie

UCHWAŁA  Nr XV/96/03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY MIEJSKIEJ W Sycowie

Z dnia 6 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44a ust. 1 pkt 2 u st. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.

 

§ 2

 

1. Powołuje się Komisję konkursową w składzie:

1) Przedstawiciele Rady Miejskiej w Sycowie

a)      Beata Kempa

b)      Kazimierz Cichoń

c)      Paweł Walczak

2) Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej

Zbigniew Garbiec

3) Przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Marzenna Golicka-Rak

5) Przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie

Stanisław Czajka

2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Stanisława Czajkę

 

§ 3

 

Do zadań Komisji konkursowej należy w szczególności:

  1. opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie
  2. ogłoszenie o konkursie
  3. określenie kryteriów, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydata,
  4. decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie kryteriów doboru określonych w ogłoszeniu o konkursie
  5. przeprowadzenie postępowania konkursowego.

 

§ 4

 

Obsługę Komisji konkursowej, niezbędne warunki pracy i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: