akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/94/03 w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie

                                   UCHWAŁA NR XV/94/03

RADY MIEJSKIEJ W Sycowiexml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z dnia 6 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/65/2003 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 36 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. W uchwale NR XI/65/2003 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie

zmienia się treść § 1 ust. 1 , który brzmi „Utworzyć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie” zwany w dalszej treści Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sycowie.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                              Kazimierz Cichoń

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18