akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/92/03 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza MiG Syców

U C H W A Ł A  Nr XV / 92 / 03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

RADY  MIEJSKIEJ  W  SYCOWIE

 

z  dnia  6 listopada 2003 r.

 

w sprawie przyznania dodatku specjalnego

dla Burmistrza Miasta i Gminy Syców

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806  / ,  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 i z 2002 Nr 113, poz. 984

i Nr 214, poz. 1806  / oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 / Rada Miejska uchwala co następuje :

 

 

§ 1.

 

Przyznaje się Panu Stanisławowi Czajce, Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców  od dnia 18 listopada 2002 r. dodatek specjalny  w  wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1.164,00 zł brutto / słownie zł : jeden tysiąc sto sześćdziesiąt cztery /

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Sycowie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

18 listopada 2002 r.

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                   Kazimierz Cichoń

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

do Uchwały Nr  XV / 92 / 03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia

6 listopada 2003 r.

 

 

 

                  Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz.U.z 2003 r. Nr  33, poz. 264 / burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Według opinii dr Jerzego Korczaka zamieszczonej w „ Zeszycie Samorządowym Nr 1 z 2003 roku „ oraz prawników Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu wynika, iż powyższe uregulowania obowiązują od dnia początku kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza wybieranych po raz pierwszy bezpośrednio wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

                  W § 7 powyższego rozporządzenia używa się określenia

 „ przysługuje „ Oznacza to składnik wynagrodzenia należny, rodzący uprawnienie, o którego spełnienie pracownikowi służy roszczenie względem pracodawcy. Przysługuje on z racji zajmowanej funkcji, a nie nadzwyczajnych okoliczności.

                  Zatem organ stanowiący przyznaje burmistrzowi przysługujący mu dodatek specjalny w ramach ustalonych granic – dolnej i górnej na czas nieoznaczony.

 

                  

                                                                               Przewodniczący

 

Kazimierz Cichoń

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18