akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XV/90/03 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Uchwała nr XV/90/03

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 6 listopada 2003 r. xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zmianami) oraz art. 14, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717),

 

Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Zmienia się dotychczasową  treść § 2, pkt. 2 uchwały nr IV/35/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zwanego w skrócie MPZP Szczodrów – wprowadzając nową treść w brzmieniu:

Przedmiot  ustaleń MPZP Szczodrów zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 r./ Dz. U. z 2003r. nr 80 , poz.717/ 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Syców.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

KAZIMIERZ CICHOŃ

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18