akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XIV/88/03 w sprawie regulaminów zasad wynagradzania nauczycieli placówej oświatowych

                                                   UCHWAŁA  Nr XIV/88/03           xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  

                         RADY  MIEJSKIEJ  W  SYCOWIE

                             z  dnia 02  października  2003  r.

 

 

 

 

 

. w sprawie  ustalenia regulaminów określających niektóre    zasady wynagradzania  za pracę

oraz  zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym  w  oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  miasta  i  gminy  Syców  dodatków  do  wynagrodzenia i  nagród

 

 

 

 

 

                      Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt . 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.

    o  samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz.  1591 z  późniejszymi

     zmianami/ w  związku  z  art.  30  ust. 6, art. 54  ust. 7 i  art.91 d  pkt 1  ustawy

z  dnia 26  stycznia  1982 r. -  Karta Nauczyciela / Dz. U.  z 1997 r. Nr 56,

poz. 357 z  późniejszymi  zmianami /  oraz   rozporządzenia    Ministra   Edukacji

Narodowej  z  dnia  11 maja  2000r.  w    sprawie    wysokości    minimalnych  stawek

wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli  ,  sposobu obliczania wysokości minimalnych  stawek   wynagrodzenia    zasadniczego    za    jedną     godzinę    przeliczeniową ,

 wykazu  stanowisk  oraz   dodatkowych   zadań  i  zajęć   uprawniających  do  dodatku  funkcyjnego , ogólnych  warunków   przyznawania  dodatku  motywacyjnego  ,  wykazu  trudnych  i  uciążliwych  warunków  pracy  stanowiących podstawę  przyznania  dodatku

za  warunki  pracy  oraz  szczególnych przypadków  zaliczania  okresów  uprawniających  do  dodatków  za  wysługę lat /Dz. U. Nr 39,  poz. 455 z  późniejszymi zmianami/ Rada  Miejska  po  uzgodnieniu  ze  związkami  zawodowymi :

1.Zarządem  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego w  Sycowie

2.Komisją  Zakładową  Pracowników  Oświaty  i  Wychowania w Sycowie  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego  ,,Solidarność’’

uchwala:

                                                                   §1

 

W  załączniku   nr 2    Regulaminu  przyznawania  dodatku  motywacyjnego  dla  nauczycieli”  do  uchwały  XXI/150/2000  Rady  Miejskiej w  Sycowie  z dnia 21 września 2000 r. w sprawie  ustalenia   regulaminów  określających niektóre  zasady   wynagradzania  za  pracę  oraz zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym w  oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  miasta i  gminy  Syców dodatków do  wynagrodzenia  i  nagród ,  zmienionej  uchwałami  Nr  XXXII/198/2001 z dnia   30 sierpnia  2001 r.  oraz  Nr XLIII/255/2002  z  dnia  26  września  2002 r. dotychczasowy      pkt. 3 otrzymuje brzmienie : „ Fundusz na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  ustala  się na  poziomie 5% średniego  wynagrodzenia  nauczyciela  stażysty ‘’.

 

                                                                       § 2

 

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i Gminy  Syców .

 

 

 

 

                                                                      §  3

 

 

 

    Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego  ze  skutkiem  finansowym  od  dnia 1  września  2003 r.

 

 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący

 

                                                                           Kazimierz  Cichoń

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18