akta prawa miejscowego - treść uchwał rady miejskiej bieżącej kadencji rady

URM XIV/86/03 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

Uchwała Nr   XIV/ 86/03xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                  Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 02 października 2003 r.

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. z 2001 r. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Syców

2.      W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gmina wynajmuje lokale stanowiąąąące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach określonych w ustawie z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej ustawą, oraz w niniejszej uchwale.

3.      Gmina Syców wydziela lokale socjalne i zamienne na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.

4.      Ilekroć w uchwale jest mowa:

-         o zasobie, należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Syców,

-         o członku wspólnoty samorządowej gminy, należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkująąąącą na terenie gminy Syców.

 

§ 2

 

1.      Gmina Syców wynajmuje:

-         lokale mieszkalne

-         lokale zamienne

-         lokale socjalne

 

2.      Gmina Syców zawiera umowy najmu lokali  na czas nieoznaczony, a umowy najmu lokali socjalnych i zamiennych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Gmina Syców nie zawiera umów najmu lokali na czas nieoznaczony, umów najmu lokali socjalnych i zamiennych na czas oznaczony z osobami, które były właścicielami lokali i przeniosły ich własność na inne osoby.

 

 

 

Rozdział II

 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Syców

 

§ 3

 

Miasto i Gmina Syców wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria wymienione w § 7 ust. 1, jeżeli wnioskujące osoby, ich małżonkowie, ani żadne z osób wspólnie z nimi prowadzące gospodarstwo domowe, nie posiadają tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) położonego (położonej) na terenie gminy lub w miejscowości pobliskiej.

§ 4

 

Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu zobowiązany jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców poprzez upoważniony przez niego właściwy wydział.

 

 

Rozdział III

 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz ustalenie pierwszeństwa zawieraniu umów najmu.

 

§ 6

 

1.      Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być osoby, które posiadają stałe zameldowanie w Sycowie przynajmniej przez okres ostatnich 5 lat, przed datą umieszczenia w wykazie i spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      zamieszkują w lokalu, w którym na osobę zameldowaną na pobyt stały, przypada mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi,

2)      średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

-         150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-         100% w gospodarstwie wieloosobowym

 

2.      Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

3.      Przez gospodarstwo domowe rozumie się najemcę samodzielnie zajmującego lokal lub najemcę, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.

4.      Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski”.

 

§ 7

 

1.      Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

 

-         75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-         50% w gospodarstwie wieloosobowym.

 

2.      Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż jeden rok.

3.      Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca

 nadal znajduje się w sytuacji materialnej, o której mowa w ust. 1, a ponadto:

1) nie zalega z opłatami za lokal,

2) przestrzega zasad regulaminu porządku domowego,

3) utrzymuje lokal w należytym stanie.

4.        Przepisy § 6 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio,

5.      W wyjątkowych przypadkach, Burmistrz Miasta i Gminy Syców może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone § 6 ust. 1, o ile jest to uzasadnione szczególnym interesem społeczności lokalnej, bądź ze względu na zasady współżycia społecznego.

 

§ 8

 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:

1)      osobom oczekującym na lokal socjalny na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych

2)      osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki w danym roku,

3)      osobom zamieszkującym w lokalu zamiennym przez czas dłuższy niż rok z powodu koniecznej naprawy lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu,

4)      osobom pozbawionym lokalu w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych,

5)      osobom zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, lub w lokalach gdzie na 1 osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej,

6)      osobom, które  pozostały  w  lokalu  opuszczonym  przez  najemcę,

7)      osobom, zakwalifikowanym do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego najemcy,

8)      osobom, które podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych  stanowiących własność gminy.

 

 

 

 

 

§ 9

 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom:

1)      zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

2)      w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

 

§ 10

 

Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m² na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Rozdział IV

 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosku o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych

 

§ 11

 

1.      Wniosek o zawarcie umowy najmu składa się na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Syców, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzenie listy.

2.      Listy osób uprawnionych sporządza się w terminie do 31 marca każdego roku., zgodnie z kryteriami o których mowa w & 6

3.      Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się na liście osób uprawnionych,

4.      Umieszczenie danej osoby na liście, o której mowa w ust. 2. nie stanowi zobowiązania Miasta i Gminy Syców do zawarcia z nią umowy najmu w danym roku 

5.      Listę podaję się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców i Sycowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

6.      Lista winna zawierać informację o możliwości składania odwołania do Rady Miejskiej w Sycowie

7.      Listę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

8.      Osoby, których wniosek został rozpatrzony negatywnie, mogą składać odwołania do Rady Miejskiej w Sycowie.

9.      Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Burmistrz Miasta i Gminy Syców może skreślić osobę z listy, o której mowa ust. 2, jeżeli:

1)      dane zawarte we wniosku o najem lokalu, okażą się nieprawdziwe,

2)      wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy,

3)      nie przyjęła dwóch kolejnych propozycji mieszkaniowych, odpowiadających jej aktualnej sytuacji materialnej,

10.  O skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

 

§ 12

 

1.      Zawarcie umowy najmu z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokali, jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

2.      Kwota kaucji wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

3.      Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

4.      Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobieranej kaucji.

 

Rozdział V

 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

 

§ 13

 

1.      Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1)      zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na

członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

2)      zamieszkiwanie w lokalu, który ze względu na jego położenie (kondygnację),

wyposażenie techniczne, wielkość – nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z  powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.      Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie.

 

Rozdział VI

 

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

 

§ 14

 

1.      Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu wymaga zgody wynajmującego.

2.      Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jeżeli przemawiają za tym względy: zdrowotne, rodzinne, społeczne i materialne.

3.      W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemcami, z których chociaż jeden zalega

z zapłatą czynszu i innych opłat, zgoda wynajmującego na zamianę może być wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności.

 

§ 15

 

Dokonywanie zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach następuje na warunkach określonych  w § 14 ust. 2 i za zgodą obu wynajmujących lub właściciela lokalu zajmowanego w innych zasobach.

 

Rozdział VII

 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

 

§ 16

 

Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek nie będący współnajemcą, osoba, która pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka w Sycowie lub miejscowości na terenie gminy Syców; w lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest większa niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

 

§ 17

 

Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa najemcy, którzy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie są uprawnieni do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

 

§ 18

 

1.      Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, lub z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu w trybie § 16 i § 17 zobowiązane są, bez wezwania opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2.      W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu.

3.      Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

4.      Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 odpowiada wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

 

 
 
 
 
 
R o z d z i a ł VIII

 

Łączenie i podział lokali

 

§ 19

 

1. Najemca lokalu może wystąpić o przyłączenie do swojego lokalu, innego, zwolnionego lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, o ile zwolniony lokal nie spełnia wymogów samodzielności określonych w przepisach ustawy o własności lokali, oraz przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

2. Lokale nienadające się na stały pobyt ludzi i które nie mogą być przedmiotem przyłączenia, o którym mowa w ust. 1, zostaną skreślone z ewidencji zasobów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 20

 

1. Najemca lokalu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić z wnioskiem o jego podział na odrębne, samodzielne lokale, jeżeli taki podział będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli w wyniku podziału lokalu, o którym mowa w ust. 1, zajmowanego dotychczas wspólnie przez najemcę oraz osoby określone w § 17 powstaną samodzielne lokale, o ich najem może ubiegać się najemca i wskazane przez niego osoby, spełniające kryteria zawarte w niniejszej uchwale.

4.      Burmistrz Miasta i Gminy Syców po zasięgnięciu opinii zarządcy budynku, wydaje zgodę na dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, oraz kieruje wskazane osoby do zawarcia umów najmu.

 

R o z d z i a ł IX

 

Zwiększanie zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Syców  poprzez adaptacje lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne

 

§ 21

 

1.      Mieszkalny zasób Miasta i Gminy Syców może być zwiększony poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własny adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub przeznaczonych do wspólnego użytku, nie wchodzących w skład już istniejących lokali, w celu wybudowania lub powiększenia własnego mieszkania.

2.      Adaptacja polega na nadbudowie , przebudowie, rozbudowie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1. 

3.      O adaptacje mogą ubiegać się osoby zameldowane na pobyt stały w Sycowie, nie posiadające uprawnień do jakiegokolwiek lokalu mieszkaniowego, działki budowlanej lub domu, składając odpowiedni wniosek(podanie) w Urzędzie Miasta i Gminy, ze wskazaniem obiektu, w którym dokonywana będzie adaptacja.

4.      Osoba adaptująca winna dostarczyć orzeczenie konstrukcyjne budynku, wstępny szkic pomieszczenia niemieszkalnego z zaznaczeniem części do adaptacji (wykonany przez osobę uprawnioną) z podaniem powierzchni przeznaczonej na adaptację, powierzchni przeznaczonej do wspólnego użytkowania przez wszystkich mieszkańców budynku, wskazaniem dostępu do przewodów kominowych i na dach, o ile taka potrzeba istnieje, a także zgodę wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych, wyrażoną w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

5.      Skompletowane dokumenty, o których mowa w ust.4, przedstawione będą Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców, celem uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 3, zgody zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia niemieszkalnego do adaptacji – a po jej zakończeniu – uzyskanie zapewnienia, że z osobą tą zostanie zawarta umowa najmu.

6.      Na podstawie uzyskanej zgody Burmistrza Miasta i Gminy Syców oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych, osoba wymieniona w ust 3 zawiera z zarządcą umowę o udostępnienie obiektu budowlanego z przeznaczeniem na adaptację.

 

7.      W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia obiektu budowlanego do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy oraz stosowne rozliczenia z tym związane.

 

8.      Po zakończeniu robót adaptacyjnych i po uzyskaniu wpisu do rejestru obiektów zgłoszonych do użytkowania, inwestor, z którym zawarto umowę o udostępnienie obiektu budowlanego, otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

 

Rozdział X

 

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej

 80 m²

 

§ 22

 

1.      Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddawane w najem osobom, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 7 członków.

2.      W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² następuje ze 100% zwyżką czynszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XI

 

Przepisy końcowe

 

§ 23

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze  zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 24

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

§ 25

 

Tracą moc Uchwały:

1. Uchwała nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności

2. Uchwała nr XLI/225/97 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia  16 października 1997 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności .

 

§ 26

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                                                                    Kazimierz Cichoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr  XIV /  86  /03

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 02 października  2003 r.

 

w  spawie  zmiany Uchwały nr XII/82/03 Rady  Miejskiej  w  Sycowie z dnia

      04 września 2003 r.  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząądzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W  Uchwale nr XII/82/03  Rady  Miejskiej  w  Sycowie z dnia  04 września 2003 r.  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców wprowadza się  następujące  zmiany:

 

1.    W § 2 ust. 2 skreśla się  słowa: „ lub na czas oznaczony nie krótszy  niż 3 lata”.

2. Skreśla się  treść  § 4 .

3. Skreśla się  treść   § 5 .

4. § 8  pkt 6) otrzymuje  brzmienie: ,,  osobom wymienionym w § 16 i na warunkach tam określonych.

5.  § 25  otrzymuje  brzmienie :  Tracą moc Uchwały:

     1. Uchwała nr VII/53/94 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności

2.    Uchwała nr XLI/225/97 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia  16 października 1997 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności .”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                    Kazimierz Cichoń

 

WYJAŚNIENIE

 

dotyczące Uchwały nr XII/82/03  Rady  Miejskiej  w  Sycowie z dnia  04 września 2003 r.  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców

 

W  Uchwale nr XII/82/03  Rady  Miejskiej  w  Sycowie z dnia  04 września 2003 r.  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców wprowadza się  następujące  zmiany:

 

1W § 2 ust. 2 skreśla się  słowa: „ lub na czas oznaczony nie krótszy  niż 3 lata”.

2. Skreśla się  treść  § 4 .

3. Skreśla się  treść   § 5 .

4. § 8  pkt 6) otrzymuje  brzmienie:  osobom, które  pozostały w  lokalu opuszczonym przez najemcę .

5.  § 25  otrzymuje  brzmienie :  Tracą moc Uchwały:

     1. Uchwała nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności

3.    Uchwała nr XLI/225/97 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia  16 października 1997 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/53/94 Rady Miasta i Gminy w Sycowie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawarte w pierwszej kolejności .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syców, dnia 25.09.2003 r.

WITiB- 714/01/03

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wydział Prawny i Nadzoru

                                                                                      Urzędu  Wojewódzkiego

                                                                                      we  Wrocławiu

 

 

 

 

 

                                    Zwracam  się  z  prośbą  o  wstrzymanie  publikacji  Uchwały

Nr XII/82/03  Rady Miejskiej  w Sycowie z dnia  04 września 2003 r.  w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców , gdyż  na Sesji  Rady  Miejskiej  w dniu  02.10.2003 r.  będzie  podjęta  uchwała w  sprawie  zmiany Uchwały nr XII/82/03 Rady  Miejskiej  w  Sycowie

z dnia 04 września 2003 r.  sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców .

 

 

 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:18