Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Budowa sieci wodociagowej, obręb Wioska - SGK Sp. z o.o.

 

Syców, dnia 30 sierpień 2006 r.

Nr ITI – 7624/D – 8/06
DECYZJA Nr – 11/2006Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 2 - 9, art. 4a ust. l i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 – 4 Prawa ochrony środowiska, art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 113. poz. 954) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.


Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:


 1. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 145/14 i 145/ 28 dr. AM 1 obręb wsi Wioska gm. Syców – Sycowska Gospodarka Komunalna Sp.z o.o. ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców.


 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie, realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
  naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

 • Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie w fazie jej realizacji;

 • Odpady komunalne z terenu budowy powinny być zbierane do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, a odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie wywożone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy;

 • Należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego;

 • Zastosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwdziałające wypadkom losowym .


 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
  budowlanym;

 • W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

    • Przedsięwzięcie nie zaliczono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.


 1. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
  przedsięwziąć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
  oddziaływania na środowisko;

 • Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko


 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust 1 Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 • Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowaniaUZASADNIENIE


Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;

 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
  kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
  składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
  górniczych;

 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych;

 • decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
  oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
  odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
  wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
  terenach: na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości
  z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
  ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień
  gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej
  migracji ryb i innych organizmów wodnych;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

 • decyzji o lokalizacji autostrady

 • decyzji o ustalaniu lokalizacji drogi krajowej


Zgodnie z ust. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. poz. 954), powołane wyżej unormowanie obowiązuje od dnia 28 lipca 2005 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezwzględnym obowiązkiem strony, określonej w noweli mianem „podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia". Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji, a wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jedynie w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.


Stosownie do treści art. 46 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

W dniu 10 lipca 2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem budowę sieci wodociągowej na działkach nr 145/14 i 145/ 28 dr. AM 1 obręb wsi Wioska gm. Syców.

Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w dniu 18 lipca 2006 r. Burmistrz zwrócił się do Starosty Oleśnickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Starosta Oleśnicki pismem nr SR. 7633 / 49 /2006 z dnia 27 lipca 2006 r. po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia, wydał opinię o braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr ZNS-61-63/JC/06 z dnia 01 sierpnia 2006 r. nie stwierdził obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2006 r. odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 145/14 i 145/ 28 dr. AM 1 obręb wsi Wioska gm. Syców.”

Na wnioskodawcę nie nałożono obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej w związku z brakiem obowiązku sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona z w zakresie ochrony środowiska przez Starostę Powiatu Oleśnickiego – postanowieniem nr SR.7633/49.1/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnicy – Postanowienie nr ZNS-62-71/JC/06. z dnia 24 sierpnia 2006 r. Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – pkt.3.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Syców nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000.W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Załączniki:

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.


Otrzymują:

Inwestor – Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców

.


Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Oleśnickiego

 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy

 3. a/a

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47