Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Budowa zakładowej stacji paliw dla potrzeb PPKS na terenie dworca PKS w Sycowie, ul. Kolejowa.

 

 

Syców, dnia 24 kwiecień 2006 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

Nr ITI – 7624/D – 9/05                                                 

 

 

 

DECYZJA Nr  – 5/2006

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 2 - 9, art. 4a ust. l i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 – 4 Prawa ochrony środowiska, art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. – o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw                         ( Dz. U. Nr 113. poz. 954) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

1.       Budowa zakładowej stacji paliw płynnych  dla potrzeb własnych Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej na terenie dworca PKS w Sycowie na ul. Kolejowej na działkach nr 52/1 AM28  Sycowie –  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Batorego 35 ; 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

2.        Warunki  wykorzystania  terenu  w fazie, realizacji  i eksploatacji,   ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

-         Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym jedynie  w fazie jej realizacji;

-         Odpady komunalne z terenu budowy powinny być zbierane do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, a odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie wywożone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy;

-         Należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego;

-         Prawidłowo eksploatować urządzenia paliwowe w celu maksymalnego o            graniczenia strat przy tankowaniu pojazdów i zbiorników

-         Zbiorniki paliw wyposażyć w dodatkowy osprzęt dla hermetyzacji procesów nalewu w układzie autocysterna-zbiornik magazynowy

-         Utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren stacji, usuwać zalegający pył dla ograniczenia emisji wtórnej

-         Prawidłowo pod względem technicznym wykonać izolację instalacji paliwowej

-         Pilnować systematycznego wywozu ścieków socjalno-bytowych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków

-         Ścieki socjalno-bytowe skierować do szczelnego zbiornika bezodpływowego (dbać o szczelność zbiornika)

-         Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych zakładu (z dróg wewnętrznych, parkingów) skierować poprzez urządzenia oczyszczające składające się z osadnika i separatora substancji olejowych

-         Zastosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwdziałające wypadkom losowym (wyciek dużej ilości paliwa).

-         Odpady niebezpieczne, wymienione w opracowaniu, należy unieszkodliwić jak odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z 2001 roku.

 

3.        Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym;

-         W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego

-         Stację paliw płynnych należy wyposażyć:
a)            Urządzenia do sygnalizacji wycieków produktów naftowych do gruntu,    wód powierzchniowych i gruntowych,
b)            Urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych i podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych,
c)             Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych oraz rurociągów technologicznych należy zabezpieczyć przed działaniem korozji stosując odpowiednie powłoki ochronne. Rodzaj stosowanych powłok ochronnych lub innych rozwiązań technicznych eliminujących zagrożenie korozyjne należy określić w projekcie budowlanym

d)           Separator koalescencyjny z osadnikiem piasku służący do redukcji zanieczyszczeń w ściekach deszczowych z całości terenów utwardzonych i zadaszonych.

e)                 W konstrukcji nawierzchni stacji paliw w strefie zagrożonej ewentualnym wyciekiem paliwa – pod wiatą oraz w punkcie zlewu paliwa – zamontować folie gr. 1.5 mm odporną na związki ropopochodne zabezpieczającą przed ewentualnym przeciekiem paliwa do gruntu..

f)                  Wyposażyć zbiornik w rurę zlewczą z zaworem przepełnieniowym

g)                 Zbiornik na paliwo dwu płaszczowy z króćcmi kontroli międzypłaszczowej i czujnikami przecieków

h)                 Rury z sondą pomiarową umożliwiającą precyzyjny, elektroniczny odczyt poziomu paliwa w zbiorniku

 

4.        Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć   zaliczanych   do   zakładów   stwarzających   zagrożenie   wystąpienia poważnych awarii;

-          Utrzymywać w należytym stanie instalacje technologiczne i zabezpieczające

-          Wyposażenie stacji w sprzęt przeciwpożarowy, środki pochłaniające produkty naftowe ( maty, poduszki, watę sorbentową oraz środki neutralizujące)

-          Utrzymanie sprawnych środków transportu produktów naftowych i wyposażenie ich w atestowane bezpieczniki przeciwogniowe oraz odpowiednie blokady na hamulce i zawory.

-          Regularne wymienianie uszczelnień.

-          Konserwacja instalacji rurowej i armatury oraz uzupełnianie wszelkich ubytków farby.

-          Konserwacja pompy, silnika elektrycznego oraz dystrybutora.

-          Warunkiem dopuszczenia do pracy pracownika w zakładzie powinno być jego przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, występujących zagrożeń oraz zachowania w nagłych przypadkach. Na stanowiskach pracy winna być wywieszona instrukcja bhp i p-pożarowa obejmująca wykaz zagrożeń oraz nakazów i zakazów.

-          Należy opracować instrukcję techniczno-ruchową w której należy określić sposób postępowania w wypadku awarii urządzeń dla zminimalizowania ujemnego wpływu wystąpienia awarii na środowisko.

-          Należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie Dz. U. Nr 98 poz. 1067 z późn. zm.

-          Na etapie eksploatacji należy opracować instrukcję techniczno-ruchową, w której należy określić wymagania bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego uzgodnioną z właściwym Rejonowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

 

5.        Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwziąć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko;

-         Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 

6.        W  przypadku,   o którym mowa w art.   135  ust   1  Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

-         Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem:

-            decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego;

-            decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

-            decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

-            decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;

-            koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
 kopalin   ze   złóż,   na   bezzbiornikowe   magazynowanie   substancji   oraz
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych;

-            pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych;

-            decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
terenach: na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości
z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień
gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej
migracji ryb i innych organizmów wodnych;

-            decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

-            decyzji o lokalizacji autostrady

-            decyzji o ustalaniu lokalizacji drogi krajowej

 

Zgodnie z ust. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. poz. 954), powołane wyżej unormowanie obowiązuje od dnia 28 lipca 2005 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezwzględnym obowiązkiem strony, określonej w noweli mianem „podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia". Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji, a wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jedynie w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.

 

Stosownie do treści art. 46 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

W dniu 5 października 2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Batorego 35 63-400 Ostrów Wielkopolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem budowę zakładowej stacji paliw płynnych dla potrzeb własnych PPKS na terenie dworca PKS w Sycowie na ul. Kolejowej.

Zgodnie z wymogami art. 51 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2005 r. Burmistrz zwrócił się do Starosty Oleśnickiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii  w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Starosta Oleśnicki po przeanalizowaniu  charakterystyki przedsięwzięcia  w dniu 18 listopada 2005 r.  wydał opinię o konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ZNS-61-66/JC/05 w dniu 05 listopada 2005 r. stwierdził obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 51 ust. 2 Prawo Ochrony Środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 w/w ustawy, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, dnia 02.12.2005 r organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie nr ITI – 7624/P-9/05, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Postanowienie stało się ostateczne dnia 09.12.2005 r.

Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Syców

Dnia 20.12.2005 inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dane o raporcie zostały umieszczone w publicznym dostępnym, wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez tut. Urząd.
           

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona z w zakresie ochrony środowiska przez Starostę Powiatu Oleśnickiego – postanowieniem nr SR.7633/86.1/05/06 z dnia 06  lutego 2006 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnicy – Postanowienie nr ZNS-21/JC/06. z dnia 14 kwietnia 2006 r.  Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – pkt. 3.

 

Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Syców nie będzie  negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone  w/w obszary Natura 2000.

 

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

 

 

 

 

POUCZENIE

Od   niniejszej   decyzji   służy   stronie   odwołanie   do   Samorządowego   Kolegium

Odwoławczego  we Wrocławiu   za moim  pośrednictwem  w terminie   14  dni  od dnia

otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

 

Otrzymują:

Inwestor –  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej

ul. Batorego 35 ; 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Do wiadomości:

1.       Starosta Powiatu Oleśnickiego

2.       Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy

3.       a/a

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47