Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA - ul. Jana Pawła II 5

 

Syców, dnia 29 wrzesień 2006 r.


 

Nr ITI – 7624/D – 10/06
DECYZJA Nr – 13/2006
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika strony – Pana Witolda Żarskiego, reprezentującego Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń na istniejącej obiekcie budowlanym stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA „E67_47020_SYCÓW”, zlokalizowanej na działce 17, AM 14, obręb Syców, przy ulicy Jana Pawła II 5 w Sycowie.


Określam


środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia: instalacja urządzeń na istniejącej obiekcie budowlanym stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA „E67_47020_SYCÓW”, zlokalizowanej na działce nr 17, AM 14, obręb Syców, przy ulicy Jana Pawła II 5 w Sycowie. 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia - instalacja urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej - jest budynek hotelu „MAKS” przy ulicy Jana Pawła II w Sycowie, na terenie działki nr 17 AM 14 , obręb Syców.

Po wykonaniu instalacji stacja bazowa wyposażona będzie w :

 • Cztery anteny sektorowe nadawczo-odbiorcze, oznaczone AS-13, skierowane na azymuty: 0˚, 90˚, 180˚, 270˚, zawieszone na wysokości 22 m n.p.t., pracujące w paśmie 900 MHz o równoważnej mocy promieniowania izotropowego każdej anteny EIRP=2460 W


 • Cztery anteny sektorowe nadawczo-odbiorcze, oznaczone AS-49, skierowane na azymuty: 0˚, 90˚, 180˚, 270˚, zawieszone na wysokości 22m n.p.t., pracujące w paśmie 1800/2100 MHz o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo każdej anteny EIRP=3725 W.


- Dwie paraboliczne anteny linii radiowych, oznaczone AM-1, skierowane na azymuty 5˚ +/- 10˚ ( wysokość zawieszenia 19,8 m n.p.t) i 103˚ +/- 10˚ (wysokość zawieszenia 20,2 m n.p.t. ) pracujące w paśmie 38 GHz i równoważnej mocy promieniowanej izotropowo każdej anteny EIRP=708 W.


- Jedną paraboliczną antenę linii radiowej, oznaczoną AM-4A lub AM-8A, skierowaną na azymut 59˚ +/- 10˚ ( wysokość zawieszenia 20,0 m n.p.t. ) pracującą w paśmie 23 lub 18 GHz o równoważnej mocy promieniowania izotropowo EIRP=1820 lub 1349.


 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie, realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
  uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
  naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;


- System antenowy projektowanej stacji bazowej należy tak usytuować, aby pola elektromagnetyczne wytwarzane przez wszystkie anteny znajdujące się na dachu budynku, docierające do ludzi były w pełni bezpieczne dla ich zdrowia,


- Poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w miejscach dostępnych dla ludzi nie może przekraczać poziomów dopuszczalnych, charakteryzowanych przez wartości parametrów fizycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883),


- Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji oraz każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji należy wykonać pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych,


- W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko. 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
  budowlanym;

 • W projekcie budowlanym należy uwzględnić wszystkie elementy występujące w planie zagospodarowania przestrzennego oraz raporcie oddziaływania na środowisko.


 • Użytkownicy instalacji telefonii komórkowej są obowiązani prowadzić pomiary poziomów pól elektromagnetycznych przenikających do środowiska. Urządzenia nadawcze stacji bazowej telefonii komórkowej powinny być tak skonstruowane, usytuowane i eksploatowane, aby uniemożliwić ludności przebywania w obszarze pól elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy mikrofalowej powyżej 0,1 W/m2. 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

- Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


 1. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
  przedsięwziąć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
  oddziaływania na środowisko;

 • Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko


 1. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust 1 Prawa ochrony środowiska stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 • Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;

 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych;

 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
  kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
  składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
  górniczych;

 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych;

 • decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód
  oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych,
  odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
  wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na
  terenach: na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości
  z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
  ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień
  gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej
  migracji ryb i innych organizmów wodnych;

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny;

 • decyzji o lokalizacji autostrady

 • decyzji o ustalaniu lokalizacji drogi krajowej


Zgodnie z ust. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. - o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113. poz. 954), powołane wyżej unormowanie obowiązuje od dnia 28 lipca 2005 r. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest bezwzględnym obowiązkiem strony, określonej w noweli mianem „podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia". Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 4b Prawa ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji, a wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Jedynie w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu.


Stosownie do treści art. 46 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

W dniu 13 lipca 2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa , reprezentowanej przez P. Witolda Żarskiego pełniącego funkcje pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej swym zakresem instalację urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA „E67_47020_SYCÓW”, zlokalizowanej na działce 17 AM 14, obręb Syców przy ul Jana Pawła II 5 w Sycowie.


Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.). Realizacja inwestycji, zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.


W toku postępowania zwrócono się także do Wojewody Dolnośląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu (pismo: ITI 7624 / U-9 / 06 z dnia 11.08.2006 r.) o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wojewoda Dolnośląski (znak pisma: SR.II.6613-4/538/DF/06) uzgodnił decyzję na warunkach określonych w raporcie.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu (znak pisma: ZNS-620-1348/RG/06) uzgodnił decyzję bez zastrzeżeń.

Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji – pkt.3.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000 należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie na terenie gminy Syców nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000.


W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

 


Załączniki:

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.


Otrzymują:

Inwestor – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

.


Do wiadomości:

 1. Wojewoda Dolnośląski,

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

 1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-396 Wrocław

 1. a/a

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47