Menu

informacje o inwestycjach mających wplyw na środowisko

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sycowie

WITiB-7331/53/2003

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 3 pkt 19 ,art. 19 ust.1 i ust.2 pkt 4 , art. 32 i 53 w związku z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku -Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627z późn.zm. ) i ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska ,ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100 ,poz. 1085 ) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku :

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. ul. Obywatelska 1,65-736 Zielona Góra -występującego na podstawie upoważnienia, dla inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sycowie,ul. Wrocławska 8 o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na:

Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sycowie. Lokalizacja inwestycji -teren istniejącej oczyszczalni ścieków - Syców arkusz mapy 1,obręb działek: 9/4,9/8,9/7,14/4,14/7,14/9,14/10,17/13. Inwestycja obejmuje częściową modernizacje istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych. -Przepustowość: Q dśr = 2800 m3/d Q dmax= 3640 m3/d Obsługa docelowa RLM=14800 mieszkańców równoważnych . Planowana inwestycja należy do grupy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym organ na podstawie w/w ustawy -Prawo Ochrony Środowiska przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Z załączonymi do wniosku dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie - Wydział Infrastruktury Technicznej i Budownictwa ,pok. 44 oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczono na tablicy ogłoszeń UMiG Syców ,dz. 16.06.2003r.

2. Umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sycowie

3. Umieszczono na stronie internetowej www.bip.sycow.pl.

Autor:
Data edycji: 20-11-2009 12:07:47