nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Urząd Stanu Cywilnego 22-05-2015

Syców - Urząd Miasta i Gminy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Mickiewicza 1, pok. nr 1 (na parterze)
tel. 62 785 5142,
fax. 62 606 69 95
      
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Beata Jagodzińska,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Zofia Wach,

tel. 62 785 5142, 62 785 5105, fax. 62 606 6995

dowody osobiste, ewidencja ludności 
Andrzej Plata,  pok. 1 tel. 62 785 5143

ewidencja ludności
Małgorzata Kegel-Wancek
pok. 1 tel. 62 606 69 94

Rejestracja podmiotów gospodarczych (CEIDG)
osoba odpowiedzialna: Małgorzata Kegel-Wancek
tel. 62 606 69 94,  pok. 1  e-mail: ceidg@sycow.pl

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń

   zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności
lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

 

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, 
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, 
- zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą w tym interes prawny.

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporzadzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego. 

Księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie.

W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie znajdują się następujące księgi stanów cywilnych:

- Stradomia Wierzchnia (Stradam) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Dalborowice (Dolbersdorf) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Szczodrów (Schollendorf) z lat 1912 - 1938 oraz z roku 1944 (w j. niem.); 

- Stradomia Wierchnia z lat 1955 - 1959;
- Zawada z lat 1945 - 1962;
- Lipka z lat 1955 - 1959;
- Gmina Syców z lat 1955 - 1959 oraz 1973 roku;

- Syców od roku 1945;
- Dziadowa Kłoda od roku 1945.

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie; w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Autor:
Data edycji: 30-11-2020 22:43:38