nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 27-02-2018

Naczelnik Wydziału - Marek Grenda
pok. 17, I piętro
tel. 62 785 5117, e-mail:
infrastruktura@sycow.pl ; m.grenda@sycow.pl

W strukturach wydziału znajdują się zadania z zakresu:

 • zamówień publicznych
  mgr Anna Piwowarska
  pok.14, I piętro
  tel. 62 785 5115
 • inwestycje, infrastruktura i pozyskiwanie środków   unijnych
  mgr Grzegorz Rosiek  pok. 14, tel. 62 785 5115
                  
 • mgr inż. Adam Grzybczak, pok. 15, tel. 62 785 5116
  Marek Nowicki, pok. 17, tel. 62 785 5118

  Do zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji należy:

1.  Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi i obejmują w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii, 

2)      projektowanie przebiegu dróg,

3)      budowę, modernizację i ochronę dróg,

4)     zarządzanie drogami,

5)     określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

2. Prowadzenie zadań  z zakresu rozwoju lokalnego i promocji Gminy,w tym sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy  i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:

1) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych       i prognostycznych,

2) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

3) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

4)organizowanie  współpracy Gminy z zagranicą.

3. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:

1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz     nieruchomościami budynkowymi, 

3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia     w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych, 

4) zarządu nieruchomościami wspólnymi,

5) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,

6) egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,

7) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

8) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,

9) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,

10) targów i targowisk,

11) trwałego i efektywnego zagospodarowania mienia komunalnego,

12) rozliczanie oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych w zakresie energii elektrycznej,

13) wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,

14) koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego.

4. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i zamówień publicznych, w tym:

1) w zakresie zamówień publicznych

a) przygotowywanie dokumentów dotyczących przetargów na roboty budowlane usługi i dostawy,

b)  organizowanie przetargów w określonym trybie,

c) prowadzenie dokumentacji z czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne

d) przekazywanie ogłoszeń o przetargach do publikacji,

e) opracowywanie informacji o wynikach przetargu,

f)przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,

g)rozpatrywanie protestów wniesionych przez dostawców lub wykonawców,

h) prowadzenie rejestrów faktur i rachunków realizowanych w wyniku przetargu,

i) przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Komisji Przetargowej,

  j) przechowywanie ofert po zakończeniu postępowania przetargowego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność,

  k) przygotowywanie umów po zakończeniu postępowania przetargowego.

2) w zakresie inwestycji

a)     planowanie, finansowanie oraz realizacja wszystkich inwestycji miasta i gminy finansowanych z budżetu Gminy i ich rozliczanie,

b)      realizacja zadań wynikających z programów Unii Europejskiej, środków pomocowych, programów inwestycyjnych,

c)      opracowywanie strategii miasta i gminy,

d)     pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o funduszach krajowych
i zagranicznych, fundacjach i preferencyjnych liniach kredytowych.


 

 

     Wydział udziela informacji bezpośrednio lub telefonicznie na temat:

 • Sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 • Kompletności składanych wniosków.
 • Spraw aktualnie rozpatrywanych przez pracowników Wydziału oraz terminu ich zakończenia.

Uwagi:

 • przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dokumentów pobierane są opłaty skarbowe i administracyjne.
  Opłaty skarbowe - w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dn.09.12.94 r. - Dz.U. nr 136 poz. 705 z późniejszymi zmianami.
 • wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna (art. 32 i 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), wobec czego do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Autor:
Data edycji: 27-02-2018 10:53:10