nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Wydział Finansowy i Podatków 27-02-2018

Syców - Urząd Miasta i Gminy.
Wydział Finansowy i Podatków.


Skarbnik Miasta i Gminy : 
Pani Bogumiła Solecka
tel. 62 785 5110, pok. 10, e-mail:
skarbnik@sycow.pl

Naczelnik Wydziału Finansowego i Podatków - Agnieszka Gadomska
e-mail:
ksiegowosc@sycow.pl,
tel. 62 785 5125, pok. 26


Kierownik Referatu Finansowego: Karolina Talaga
Pracownicy referatu:
Elena Dzikowska, p. 26, tel. 62 785 5126
Anna Prusiewicz, Mateusz Krawczyk, p. 26, tel. 62 785 5125

Kierownik Referatu Podatków i Windykacji:
Urszula Tokarska
tel. 62 785 5122, pok. 19, e-mail:
podatki@sycow.pl

Pracownicy referatu:
Piotr Nolbert, Dagmara Danielak
Jerzy Walczak, Karolina Wieczorek - p. 11, tel. 62 785 5124

1. Do zadań Referatu Księgowości należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektu budżetu Gminy, informacji i objaśnień do tego projektu,

2)    zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Gminy i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,

3)     przygotowywanie projektów zmian w budżecie Gminy,

4)     opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,

5)  sprawowanie  nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych  Gminy,

6)  prowadzenie rachunkowości budżetu, Urzędu i funduszy celowych,

7)  dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych,

8)  spółpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i dysponentami   środków budżetowych,

9)  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

     dokonywania umorzeń, rozliczanie inwentaryzacji,

10)  prowadzenie kasy Urzędu,

11)  prowadzenie rejestrów zakupu VAT i rozliczanie podatku VAT,

12)  prowadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych oraz ich egzekucji.

2.   Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku  od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy oraz ich windykacja, a w szczególności:

1)      prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Gminy,

2)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

3)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze  

            stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych

            organowi podatkowemu,

4)      przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

5)      opracowywanie projektów uchwał podatkowych i ich realizacja,

6)      prowadzenie kontroli podatkowej,

7)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

8)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

9)      prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych,

10)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

11)  wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji płatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, ustalenia dochodów z gospodarstwa oraz spłacie państwowego funduszu ziemi,

12)  wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

13)  rozliczanie inkasentów,

14)  prowadzenie spraw dotyczącej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.


Autor:
Data edycji: 27-02-2019 7:16:43