Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego + zgłoszenie 05-06-2020

 

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Głosować korespondencyjnie można również za granicą.
Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu
za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, najpóźniej  do 16 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, pokój nr 12.  Wszelkich wyjaśnień udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Anna Zacharz pod numerem telefonu 62 785 51 12. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 5 czerwca 2020r. do 16 czerwca 2020r. w godzinach pracy urzędu tj.

- w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30,

- we wtorek od godz. 8.30 do godz. 16.30,

- w środę, czwartek i piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

(W/w terminy dotyczą osób niepodlegających obowiązkowej kwarantannie)

 

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy  najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

UWAGA!

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego - 2 - głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

 

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy – zgłoszenie, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a oraz może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany

 

Zgłoszenie files/fck/Zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego_w_kraju.doc

 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Syców

                                                                                                            /-/ Dariusz Maniak

  

Autor: sycow
Data utworzenia: 05-06-2020 8:23:59
Data edycji: 09-06-2020 9:14:42