Menu

Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 01-04-2014


 
Stradomia Dolna: kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, która jest realizowana przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. m.in. poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej, to główny cel Projektu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Działania te niewątpliwie przyczyniają się do poprawy stanu zniszczonego środowiska oraz estetyki krajobrazu.

 Składowisko odpadów komunalnych w Stradomii Dolnej zamknięto z końcem 2009 roku. Jego rekultywacja obejmowała teren 1,24 ha i odbyła się w dwóch etapach. Rekultywacja techniczna miała na celu ujednolicenie bryły składowiska poprzez wypełnienie zagłębień. Podczas rekultywacji biologicznej nałożono warstwy pokrywowe, zrealizowano zabiegi agrotechniczne, wysiano mieszanki traw oraz nasadzono drzewa i krzewy.

 W ramach pierwszego etapu rekultywacji zakończonego w czerwcu 2013 roku wykonano m.in.: niwelację i ukształtowanie bryły składowiska poprzez wypełnienie luk i zagłębień, ułożono warstwę wyrównującą, ustawiono trzy studnie odgazowujące, wykonano rów odwadniający wraz z budową studni chłonnych. Ułożona została warstwa uszczelniająca z gliny oraz warstwa urodzajna, na której wysiane zostały nasiona traw.

 Drugi etap, zrealizowany w październiku 2013 roku, uwzględniał nasadzenie roślinności rekultywacyjnej. Łącznie, nasadzono ponad 1 700 drzew (m.in.: sosna zwyczajna, modrzew, dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, klon, buk zwyczajny) i 200 krzewów (kalina koralowa, kruszyna pospolita, ligustr pospolity i kolcowój szkarłatny). Wybrane gatunki zapewniają zmniejszenie dopływu wód opadowych i jednocześnie zabezpieczają zrekultywowane składowisko przed nielegalnym deponowaniem odpadów.

 W fazie poeksploatacyjnej rekultywacji składowiska prowadzony jest jego monitoring, który obejmuje wykonywanie badań środowiskowych – pomiarów wielkości opadu atmosferycznego czy poziomu wód podziemnych, kontroli osiadania powierzchni składowiska, kontroli parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych i gazie składowiskowym oraz sprawdzanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

 Głównym celem rekultywacji jest ograniczenie ujemnego wpływu składowiska na powietrze, glebę i wody, przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka oraz ograniczenie dostępu wód opadowych do wyrobiska i likwidacja ewentualnych zastoisk wodnych. Istotne jest także uniemożliwienie powstawania kolejnych nielegalnych tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. 

Stradomia DolnaWięcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

 
Autor:
Data utworzenia: 01-04-2014 10:59:49
Data edycji: 01-04-2014 10:59:49