Menu

To od nas zależy stan środowiska! 06-09-2013

TO OD NAS ZALEŻY STAN ŚRODOWISKA!

W ramach Projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego przez INWETOR-KĘNO Sp. z o. o. przygotowanych zostanie wiele artykułów dotyczących ekologii, które mają na celu uświadamianie społeczeństwu, że to od nas samych zależy stan środowiska i że każdy z nas przyczynić może się do poprawy warunków, w jakich żyjemy.

 

Zacznijmy od ogólnych zasad postępowania z odpadami, które nakazują zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość; jeśli odpad powstał, należy zapewnić odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, jeśli nie udało się zapewnić odzysku należy odpad bezpiecznie unieszkodliwić. Prawidłowy sposób postępowania z odpadami możliwy jest przy współpracy wytwórców odpadów z nowoczesnymi zakładami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Taki zakładem będzie  obecnie budowany przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej.

Istnieje prosta hierarchia postępowania z odpadami:

 

 

Podstawowym elementem gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, czyli redukcja produkowanych odpadów.  Zapobieganie powstawaniu odpadów polega głównie na tym, aby zminimalizować ich ilość, np. możemy zapobiec powstawaniu zużytych baterii i akumulatorów poprzez stosowanie takich o przedłużonej żywotności. Kolejne etapy postępowania z odpadami są poprzedzone segregacją odpadów. Wysegregowane odpady poddaje się procesom recyklingu i odzysku, a odpady nie nadające się do ponownego użycia poddaje się ostatecznie unieszkodliwieniu. Recykling obejmuje m.in. produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej czy ponowne użycie metali odzyskanych np. z puszek. Istnieją również odpady, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, niektóre z nich można poddać innym procesom odzysku. Najmniej pożądanym z punktu widzenia środowiska i niestety najbardziej powszechnym w Polsce elementem postępowania z odpadami jest ich unieszkodliwianie np. poprzez składowanie odpadów na składowiskach ( files/fck/89/file/zzoolszowa/PR_31_07_2013_To_od_nas_zalezy.doc ).

        

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 06-09-2013 14:00:55
Data edycji: 18-09-2013 14:39:39