Menu

Informacje o realizowanym projekcie 02-07-2013

ZZO Olszowa

INWESTOR-KĘPNO SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.  

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

 ·         zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;

·         modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

·  wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,

·         promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,

·           zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

·           poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,

·           zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

·           zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,

·           zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

·         wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców oraz Gminę Trzcinica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

·      budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,

·        budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,

·        rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,

·         modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,

·         realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

 

Więcej informacji na prospekcie: files/fck/89/file/infor/2013/Kepno_www_gminy_02_07.pdf

Autor:
Data utworzenia: 02-07-2013 12:36:48
Data edycji: 02-07-2013 12:39:30