Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 29-12-2012

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjny i Kadr
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
pokój nr 13
tel. 62 785 5113
 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

  osoby fizyczne,
  osoby prawnej,
  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

Godziny przyjmowania klientów: w godzianach pracy Urzędu

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: files/fck/89/file/procedury/2012/wpis_do_rejestru_zlobkow.doc
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej aktualny wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu (z ostatnich 3 miesięcy)
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
- oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w szczególności  określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)
    w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty wymagane do wglądu podczas składania wniosku (oryginały):

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Termin i sposób załatwienia sprawy:  w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .
 

Autor:
Data utworzenia: 19-12-2012 10:05:52
Data edycji: 19-12-2012 10:05:52