W dniu 29 października br. mija termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych!

Zgłaszanie kandydatów
DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w okresie przedwyborczym nierzadko
zgłaszają się Mieszkańcy deklarując chęć zostania członkiem którejś z obwodowych
komisji wyborczych. Niestety ustalanie składu tych komisji jest ściśle określone prawem
wyborczym i nie przewiduje możliwości przyjmowania kandydatów na członków na
podstawie indywidualnych zgłoszeń.

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. mają pełnomocnicy wyborczy
(lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które
mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana
obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta (burmistrza) w danej
gminie. W skład każdej komisji obwodowej wchodzi ponadto z urzędu jako członek, jedna
osoba wskazana przez wójta (burmistrza) spośród pracowników samorządowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych.

Nie ma więc możliwości „indywidualnego” zgłaszania się do komisji – zgodnie z
przepisami kandydatów zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub
upoważnione przez nich osoby. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 października
2010 roku w Wydziale Organizacyjnym i Kadr UMiG (pokój 13, I piętro) w
godzinach pracy urzędu (do 15:30).


Kandydatem na członka komisji obwodowej może być osoba, która stale zamieszkuje
na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania (tzn. wiek powyżej
18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych lub wyborczych, czy też ubezwłasnowolniona).
Członek obwodowej komisji wyborczej nie może być jednocześnie kandydatem radnego
(burmistrza) czy też pełnić funkcję pełnomocnika danego komitetu wyborczego. Nie można
też sprawować funkcji członka komisji, jeśli w wyborach kandydują nasi najbliżsi - będący
wobec członka komisji zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami
zstępnych lub przysposobionych.

W tym miejscu apelujemy do osób, deklarujących wolę pełnienia członka komisji,
aby planując ten zamiar rozważyły, czy czas jakim dysponują pozwoli im w pełni brać
udział w pracach komisji. Należy wziąć bowiem pod uwagę, że w dniu 5 grudnia może
być przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura). Ponadto praca członka komisji
nie ogranicza się do samego udziału w dniu (dniach) głosowania – do jego obowiązków
należy także uczestniczenie także w innych działaniach (szkolenia, posiedzenia, kontrola
stanu lokalu wyborczego itp.).

Obwodowe komisje wyborcze na terenie Miasta i Gminy Syców zostaną
powołane uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie w terminie do dnia 8
listopada br. Każda z komisji liczyć będzie od 7 do 9 osób (jedynie komisje w obwodach
odrębnych – np. w szpitalu – mogą być mniej liczne tzn. od 5 do 7 osób).

Podstawa prawna:
• art. 18 i 19 Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176,poz. 1190),
• uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu
zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.).

Barbara Klimas
Urzędnik Wyborczy MiG Syców

Autor:
Data utworzenia: 28-10-2010 7:39:25
Data edycji: 28-10-2010 7:39:25