Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Zasady udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:

- obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

- obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
 • został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

- Głosowanie obywateli polskich

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, którzy nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, zostaną - na podstawie stałego rejestru wyborców - wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich wpisania do rejestru wyborców. Będzie to miejsce zameldowania na pobyt stały, o ile nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu.

- Głosowanie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkali na obszarze gminy i posiadający prawo wybierania mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że najpóźniej w 30. dniu po zarządzeniu wyborów, tj. do dnia 9 kwietnia 2009 r. złożą w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.*

Do wniosku należy załączyć:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca poda:

a) swoje obywatelstwo,
b) adres stałego zamieszkania w Polsce,
c) nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

3) oświadczenie, że wnioskodawca zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce,

4) oświadczenie, że wnioskodawca w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego (prawa wybierania).

Osoby, które nie zostaną wpisane do stałego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie będą mogły uczestniczyć w wyborach.

Osoby wpisane do stałego rejestru wyborców (wyborcy) zostaną z urzędu wpisane do spisów wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Dopisywanie tych wyborców do spisów wyborców poza miejscem stałego zamieszkania odbywa się na analogicznych zasadach, jak dopisywanie do spisów wyborców - obywateli polskich.

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

- Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy

 • Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek - poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28 maja 2009 r.

 • Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 18 maja 2009 r. do dnia 25 maja 2009 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

- Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

- Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

- Głosowanie wyborców niepełnosprawnych

 • Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28 maja 2009 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skre-ślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

- Głosowanie wyborców - obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą

 • Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
 • Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą mogą również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile zostali na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów,
 • przybyli do szpitala, zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego i aresztu śledczego w przeddzień wyborów,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.

*UWAGA
Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) „Dokumenty wymagane na podstawie przepisów ustawy niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski."

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

Pełna treść informacji Państwowej Komisji Wyborczej: pkw-09.pdf (134.16 Kb)

Autor: