Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

                                          Zgłaszanie kandydatówxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

do obwodowych komisji wyborczych

 

 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. odbywa się na podstawie art.48 ust. 1-8 i 11, art. 49 i art.50 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz  przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komisje obwodowe powołuje burmistrz spośród wyborców, -  najpóźniej w  terminie 21 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 17 maja 2009 r. W skład komisji obwodowej powołuje się:

-          od 6 do 10 osób spośród kandydatur zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

-          jedną osobę wskazana przez burmistrza ( w przypadku stałych obwodów głosowania – spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, zaś w przypadku obwodów w szpitalach  i  zakładach opieki społecznej – spośród pracowników tych szpitali lub zakładów )

Nie ma więc możliwości „indywidualnego” zgłaszania się do komisji – zgodnie z przepisami kandydatów zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby ( maksymalnie jednego do każdej komisji ).

Zgłoszenia dokonywane są do dnia 8 maja 2009 roku.

            W przypadku  zgłoszenia więcej niż 10 kandydatów skład osobowy komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez burmistrz. Jeżeli zaś liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 6 uzupełnienia składu komisji dokonuje burmistrz, spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

 

            Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby dokonują zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 ( pokój nr 15 lub 13 I piętro ) w godzinach pracy urzędu.

Na terenie Miasta i Gminy Syców działać będzie 10 obwodowych komisji wyborczych  ( 9 obwodów stałych i 1 obwód odrębny – szpital ).

 

                       

                     Pełnomocnik  
do spraw wyborów – urzędnik wyborczy

 

               (-) Michał Pawlaczyk
Autor: