Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokół nr 58/09 z dnia 18 listopada 2009 r.

Protokół Nr 58/09
z posiedzenia Komisji Infrastruktury
Rady Miejskiej w Sycowie
odbytego w dniu: 18 listopada 2009 r.                            
w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 45

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Leszek Wojtowicz udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Leszek Wojtowicz o godzinie 1200 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu jej członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący  przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1.    Stanowisko komisji w sprawie działki 8/21 am. 24 położonej w Sycowie (Pismo z dn. 13.11.09 r.) - załącznik nr 2.
2.    Stanowisko komisji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z dn. 30.09.09 r. (L.dz. 7763).
3.    Sprawy różne.
4.    Zakończenie.
Na wniosek Przewodniczącego Leszka Wojtowicza
3 "za"
0 "przeciw"
0 "wstrzymujących się".
Komisja przyjęła w/w porządek posiedzenia.

Ad 1)
Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącej przedmiotowej sprawy i lustracją w terenie (załącznik nr 3 - dokumentacja zdjęciowa) komisja uważa za zasadne sprzedaż                      wzmiankowanej w piśmie cz. działki 8/21 am.24.
Za zbyciem tej cz. działki przemawiają następujące argumenty:
- działka w dużej części stanowi nieruchomość zabudowaną ,                                      
- brak zainteresowania ze strony właścicieli budynku położonego na dz. 8/20,
- konieczność poniesienia przez gminę kosztów związanych z porządkowaniem terenu (rozbiórka obiektów).
 Komisja zwraca uwagę na konieczność wypracowania odpowiednich zasad dotyczących gospodarowania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi pełniących rolę podwórzy.

Ad 2)
Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją dotyczącą wniosku ( zał. nr 4) oraz odbyli lustrację w terenie. W wyniku podjętej dyskusji komisja nie zauważa kolizji pomiędzy zabudową  działki  (nr 2/6, am.14) a komunikacją na ul. Kasztanowej w związku z czym, proponujemy rozpoznać pozytywnie przedłożony wniosek. Stanowisko komisji stanowi załącznik nr 5.

Ad 3)
Brak

Ad 4)
Po wyczerpaniu porządku obraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury o godzinie 13.30 dokonał zamknięcia posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Leszek Wojtowicz
Protokołowała
Magdalena Pieprzka
 

Autor:
Data utworzenia: 23-03-2010 15:53:18
Data edycji: 23-03-2010 15:53:18