Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XIX/95/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                  U C H W A Ł A  Nr XIX/95/07

 

 

 

                                             Rady  Miejskiej  w  S y c o w i e

 

                                                 z dnia  20 grudnia 2007  r .

 

 

 

          w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      

                                               Alkoholowych i Narkomanii  na 2008 r.

 

 

                                                                                          

                           Działając na podstawie art. 4 1   ust. 2  ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /  Tekst Jednolity  Dz. U.               z 2007  Nr 70 poz.473 z późniejszymi  zmianami / oraz  zgodnie z art.10 ust.3 ustaw z dnia                                                  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami ./ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na  2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Syców.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                             

                                                                                          Bolesław Moniuszko


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 r.

 

 

       Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. /Tekst jednolity  Dz. U. Nr 70  poz. 473 z 2007 r z późniejszymi zmianami./ oraz zgodnie z art.10 ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. po przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz. U.  Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami/  prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin , które są realizowane w postaci gminnego programu uchwalanego coroczne przez radę gminy. W związku z  powyższym rada gminy jest upoważniona do uchwalana corocznych programów w zakresie profilaktyki , rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Autor: