Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/88/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

UCHWAŁA NR XVIII/88/07

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zmiany  budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2007

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591,ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia  22 lutego 2007roku w sprawie  budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody:

- dział  700 –                Gospodarka mieszkaniowa                              263 592,00 zł

- rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami            263 592,00 zł

- paragraf 6298-  Środki na dofinansowanie kosztów realizacji  własnych

   inwestycji gminy pozyskane  z funduszy unijnych                               63 592,00 zł

2. Plan dochodów gminy po zmianie wynosi                                    32 678 812,60 zł

 

§ 2.

 

W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia  22 lutego 2007roku w sprawie  budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza  się  plan wydatków budżetowych o kwotę                      14 000,00 zł

w tym:

- dział  700 –                Gospodarka mieszkaniowa                                  14 000,00 zł

- rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 14 000,00 zł

- paragraf 6060-  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   14 000,00 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków                                                                14 000,00 zł

w tym:

- dział  600 –                Transport i łączność                                         14 000,00 zł

- rozdział 60016– Drogi publiczne gminne                                            14 000,00 zł

- paragraf 4270 –Zakup usług remontowych                                         14 000,00 zł

 

3. Plan wydatków gminy wynosi                                                        33 552 052,60 zł

                                                                           

§ 3.

 

1.      Zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę 263 592,00 zł do kwoty 873 240,00 zł,

2.      Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 183 092,00 zł, w tym spłata kredytu na prefinansowanie w kwocie 263 592,00 zł,

3.      Przychody i rozchody budżetu gminy  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 4.

 

1.Zmniejsza się  o kwotę 14 000,00 zł wydatki majątkowe  gminy na rok 2007.

2. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VI/21/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 pn. „Wykaz  zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007r.” otrzymuje  brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr  XVIII/88/07.Miejskiej w Sycowie z dnia 22 listopada a2007r.

 

1.       Przyjmuje się do budżetu dotację pochodzącą ze środków unijnych –program Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne  wykonane w roku 2006 pn” Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia”. Agencja płatnicza (ARiMR) przekazała środki w roku bieżącym bezpośrednio na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego w BGK O/Kalisz.

2.       Zmniejsza się środki planowane w dziale 700- na wykup gruntów (wykup wykonano za znacznie mniejszą kwotę niż przewidywano). Środki zostają przesunięta na  bieżące remonty dróg gminnych.


 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007 r.

 

 

Poz..

 

Wyszczególnienie

 

Dział

 

Rozdział

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady do  2006r

Planowane wydatki na 2007r.

W tym; źródła finansowania

w roku 2007

Ogółem

Dochody własne

Dotacje

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

1

Transport i łączność

600

 

1 455 172

 

1 260 000

 

250 000

380 000

 

630 000

 

 

1.1.  1.1.   Dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy ul

        Oleśnickiej w Sycowie

 

60014

10 000

 

10 000

10 000

 

 

 

 

1.2   Budowa drogi  Komorów- Św. Marek

 

 

60016

259 425

 

115 000

 

115 000

 

 

 

1.3.  Budowa drogi   Nowy Dwór-Syców

 

 

60016

80 747

 

30 000

 

30 000

 

 

 

1.4. Budowa drogi gminnej-  ul .Kwiatowa w Sycowie

 

 

60016

330  000

 

330 000

75 000

 

255 000

 

 

1.5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Wioska

 

 

60016

120 000

 

120 000

 

47 500

72 500

 

 

1.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Nowy Dwór

 

 

60016

173 000

 

184 000

 

75 000

109 000

 

 

1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Działosza

 

 

60016

               133 000

 

              131 000

 

28 500

      102 500

 

 

1.8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Drołtowice

 

 

60016

253 000

 

252 000

77 000

84 000

91 000

 

 

1.9. Modernizacja chodnika przy ul Matejki

 

 

60016

60 000

 

60 000

60 000

 

 

 

 

1.10. Zakup i montaż wiat przystankowych

 

 

60016

36 000

 

28 000

28 000

 

 

 

2

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

4 500

 

4 500

4 500

 

 

 

 

 

2.1. Wykup gruntów

 

70005

4 500

 

 4 500

4 500

 

 

 

3

Administracja  publiczna

750

 

5 000

 

5 000

5 000

 

 

 

 

 

3.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji

 

75023

5 000

 

 

5 000

5 000

 

 

 

4.

Oświata  i wychowanie

801

 

150 296

 

150 296

150 296

 

 

 

 

4.1. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sycowie

 

80101

13 500

 

13 500

13 500

 

 

 

 

4.2. Zakup kosiarki samojezdnej dla S.P.Nr1

 

80101

5 000

 

5 000

5 000

 

 

 

 

4.3. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sycowie

 

80101

2 500

 

2 500

2 500

 

 

 

 

4.4. Ogrodzenie szkoły Podstawowej Nr 2 w Sycowie

 

80101

112 900

 

112 900

112 900

 

 

 

 

4.5. Zakup zmywarki dla Gimnazjum w Sycowie

 

80110

7 400

 

7 400

7 400

 

 

 

 

4.6. Monitoring Gimnazjum w Sycowie

 

80110

5 000

 

5 000

5 000

 

 

 

 

4.7. Zakup sprzętu komputerowego

 

80114

3 996

 

3 996

 

3 996

 

 

 

5.

Ochrona zdrowia

851

 

20 000

 

20 000

20 000

 

 

 

 

5,1.zakup sprzętu medycznego

 

85121

20 000

 

20 000

20 000

 

 

 

 

6.

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

900

 

 

12 100 000

 

33 184

 

4 100 000

 

 

79 947

 

 

1 200 000

 

2 820 053

 

6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z

      modernizacja  oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3

 

 

90001

12 100 000

33 184

 

4 100 000

79 947

 

 

1 200 000

 

2 820 053

7.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

60 000

 

60 000

60 000

 

 

 

 

7.1 Modernizacja Biblioteki Publicznej w Sycowie

 

92116

60 000

 

60 000

60 000

 

 

 

8.

Kultura fizyczna i sport

 

926

 

16 000

 

16 000

16 000

 

 

 

 

8.1. Modernizacja obiektów MOSiR

 

 

92604

16 000

 

16 000

16 000

 

 

 

Razem:

 

 

13 810 968

33 184

5 615 796

585 743

380 000

1 830  000

2 820 053

 

 

 

Zał. 2

Lp.

&&

                            Wyszczególnienie

 Przychody     

Rozchody           

 

1

2

3

4

5

 

2

952

 Przychody z zaciągn.kredytów na rynku krajowym

1 830 000

 

 

3

955

 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1 226 332

 

 

4

963

Spłaty  pożyczek otrzymanych na  finansowanie zadań realizowznych z udziałem środków  pochodzacych z budżetu UE

 

263 592

 

5

992

 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

 

1 919 500

 

 

 

Ogółem:

3 056 332

2 183 092

 

 

 

 

 

 


 

Autor: