Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/87/07 w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok.

UCHWAŁA NR XVIII/87/07

 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22.11.2007 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym
w Sycowie w celu pochowania zwłok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o  cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 nr 23, poz. 295, z póź. zm.) oraz  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54 poz. 535 z póź. zm.)  uchwala się co następuje:

§1

Ustala się opłatę za wykup miejsca na okres 20 lat na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok w wysokości:

1. miejsce na pochowanie zwłok                               -     200 zł

2. rezerwacja miejsca obok pochowanych z rodziny

oraz przedłużenie miejsca pochowania                 -     300 zł

3. rezerwacja miejsca                                                -     800 zł

4. miejsce na pochowanie zwłok dziecka do lat 6    -       70 zł

5. dla urn ze szczątkami zwłok (dla miejsc o wymiarach 0,6 x 0,4 m ) 30% opłat ustalonych w punktach l, 2 i 3.

 

Do opłat ustalonych powyżej doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej w ustawie o podatku od towarów i usług.   

 

 

§2

Opłaty będą wnoszone zarządcy cmentarza tj. Sycowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o., które przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza. 

 

§3

Po upływie 20 lat w celu odnowienia wykupu lub rezerwacji miejsca należy wnieść odpowiednią opłatę ponownie. Nie wniesienie opłaty upoważnia zarządcę cmentarza do wykorzystania miejsca.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

  §5        

Traci moc uchwala nr XXIII/141/2004 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.05.2004r. w sprawie ustalenia opłat za wkup miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie w celu pochowania zwłok oraz cennika usług cmentarnych.

 §6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1.01.2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                  

    Bolesław Moniuszko

Autor: