Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/84/07 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                                Uchwała Nr XVIII/84/07

                                                               Rady  Miejskiej  w Sycowie

                                                               z   dnia  22 listopada  2007 r.

 

 w  sprawie  opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców

 

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 8  w  związku  z  art. 7 ust .1 pkt. 8  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 14 ust. 5  art.6 pkt.1 ustawy  z  dnia   7  września  1991 r.  o systemie  oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) w  związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 ze zmianami)  uchwala się  co  następuje :

 

§ 1

Miesięczną opłatę rodziców ( opiekunów) za świadczenia  przedszkola w zakresie przekraczającym realizację  podstaw programowych określa się kwotą  stanowiącą 8 % minimalnego  wynagrodzenia za pracę ustalonego  przepisami  ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U.  Nr 200 , poz. 1679 ze zmianami )  w zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

                                                                              § 2

Opłata , o której mowa w § 1 , nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci , które są ustalane przez dyrektorów publicznych przedszkoli w porozumieniu z Radą Rodziców oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności : nauki języków obcych i rytmiki.

 

                                                                              § 3

 

Za korzystanie z wyżywienia przez  pracowników przedszkoli pobiera się opłatę  w wysokości 175 % opłaty za   wyżywienie dzieci ustalonej przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z Radą Rodziców danej jednostki .

 

                                                               § 4

1.W przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej  trzech dni zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2.Opłatę , o której mowa w § 1 nie pobiera się w przypadku  dłuższej , trwającej ponad  miesiąc nieobecności dziecka w przedszkolu lub w przypadkach losowych rodziny dziecka.

3.W przypadkach , o których mowa w ust. 2  decyzje podejmuje dyrektor przedszkola.

 

                                                   § 5

Zakres świadczeń  przedszkola określa umowa cywilnoprawna  zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

 

                                                                              § 6

 

Traci  moc uchwała Nr  XLIX/272/06 Rady Miejskiej w  Sycowie  z  dnia 29 czerwca 2006 r.

w  sprawie  ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach i odpłatności za korzystanie z wyżywienia  przez pracowników publicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Syców.

 

 

                                                               § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

                                                                              § 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              Bolesław Moniuszko

 

  

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/94/07 Rady Miejskiej w Sycowie  z dnia 22 listopada 2007 r. w  sprawie ustalenia opłat za świadczenia w  przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców

 

Zgodnie  z art. 14 ust. 5 ustawy  z  dnia 7  września 1991 roku o  systemie  oświaty ( Dz.U. z  2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zm.) ,,Opłaty za świadczenia  prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy”  i  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku  w  sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w § 10 ust. 2 pkt. 4 ,,Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i  odpłatności  za  korzystanie  z  wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący” z  tym, że  nauczanie  i  wychowanie w zakresie  co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego  jest  bezpłatne.

                              

Na  opłatę , o której mowa w § 1    składają  się uśrednione  koszty  energii elektrycznej, gazu  wody, centralnego  ogrzewania  itp.  składników  wynikających  z funkcjonowania przedszkoli.

Mogą  one  być  stałe , obiektywnie  uzasadnione w razie  wzrostu  cen , lub  podlegać  obniżce w  przypadku  umiejętnego zarządzania kierownictwa przedszkoli.

 

 

 

                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                              mgr  Sławomir Kapica

 

 

 

 

 

Autor: