Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/80/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr XVIII / 80 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22 listopada 2007 r.

 

w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 pkt 32,   art. 8 pkt 31 oraz art. 29 ust. 2 ust. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

Powiadamia się Skarbnika Miasta i Gminy Syców Panią Marię Galubę o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Sycowie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia oraz informuję się, iż niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego skutkuje pozbawieniem funkcji skarbnika z mocy prawa, natomiast zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy podlega karze pozbawienia wolności                  od 3 miesięcy do 5 lat.

 

§ 2

Oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w § 1 należy złożyć w formie określonej załącznikami do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63 poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 

§ 3

1.       Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie do powiadomienia o obowiązku o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały i skutkach jego niedopełnienia,  Skarbnika Miasta i Gminy Syców.

2.       Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowwie do przekazania oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Miasta i Gminy Syców  - Pani Marii Galuby   do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej i zobowiązuje się go                       do niezwłocznego poinformowania Rady Miejskiej w Sycowie o podjętych działaniach,  a zwłaszcza o niezłożeniu oświadczenia w ustawowo określonym terminie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bolesław Moniuszko 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII / 80 / 07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia  o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

Zgodnie z art. art. 4 pkt 32 oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63 poz. 425 z późniejszymi zmianami), skarbnik jest osobą publiczną i ciąży na nim obowiązek złożenia oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Organem zobowiązanym do powiadomienia o takim obowiązku jest rada gminy.

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171), stanowi, że osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego     w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomieniaWłaściwy organ, o którym mowa w art. 8 ustawy lustracyjnej, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia  w życie niniejszej ustawy (tj do 14 grudnia 2007 r.), powiadamia osobę, o której mowa  w ust. 1, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz informuje osobę, o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

 

 

 

 

 

Autor: