Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2007 r.

URM nr XVIII/91/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sycowie.

Uchwała Nr XVIII / 91 / 07xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  
w Sycowie.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz par. 82, par. 84 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr V / 19 / 07 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 68 poz. 709 z dnia 13 marca 2007 r.), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sycowie przeprowadzenie kontroli problemowej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie w związku ze skargą Pani Bożeny Szczepaniak.

 

§ 2

 

Zakres kontroli stanowią zarzuty zawarte w skardze Pani Bożeny Szczepaniak na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

           Bolesław Moniuszko

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII / 91 / 07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej                     w Sycowie.

 

                W dniu 9 października 2007 r. wpłynęło pierwsze pismo zawierające skargę Pani Bożeny Szczepaniak na Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 w Sycowie       (ostatnie pismo z dnia 7 listopada 2007 r.).

                Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) właściwym organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

Art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                            (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) stanowią, że Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Par. 82, par. 84 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr V / 19 / 07 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 68 poz. 709 z dnia 13 marca 2007 r.) stanowią, że Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych             i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja prowadzi kontrole problemową obejmującą wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności.

 

 

 

 

Autor: