Uchwały RM

URM nr I/05/06 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej.

 

Uchwała Nr I / 05 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr VII / 44 / 03 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 53 poz. 1218 z dnia 7 maja 2003 r.) uchwala się co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Budżetowo - Gospodarcza w następującym składzie:


  1. Zdzisław Bednarek


  1. Barbara Nogala


  1. Bolesław Moniuszko


  1. Rafał Anders


  1. Sławomir Kapica


  1. Władysław PawlickiNa funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej wybrano radnego


Zdzisława Bednarka.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko

.........................................


Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19