Uchwały RM

URM nr I/04/06 w sprawie powołania Komisji Społecznej.

 

Uchwała Nr I / 04 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Społecznej.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr VII / 44 / 03 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 53 poz. 1218 z dnia 7 maja 2003 r.) uchwala się co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Społeczną w następującym składzie:


  1. Jacek Przybył


  1. Krzysztof Lentka


  1. Paweł Walczak


  1. Leszek Wojtowicz


  1. Wiesław Kapica


  1. Barbara Nogala


  1. Zenon Staniewicz


Na funkcję przewodniczącego Komisji Społecznej wybrano radnego Jacka Przybyła.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko

.........................................


Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19