Uchwały RM

URM nr I/03/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała Nr I / 03 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr VII / 44 / 03 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 53 poz. 1218 z dnia 7 maja 2003 r.) uchwala się co następuje:§ 1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:


  1. Kazimierz Cichoń


  1. Jarosław Walczak


  1. Krzysztof CegłaNa funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Kazimierza Cichonia.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko

.........................................


Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19