Uchwały RM

URM nr I/02/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie.

 

Uchwała Nr I / 02 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 listopada 2006 r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 15 pkt 2 Statutu Miasta i Gminy Syców przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie Nr VII / 44 / 03 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 53 poz. 1218 z dnia 7 maja 2003 r.) uchwala się co następuje:
§ 1


W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie wybrany został radny Paweł Walczak.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Bolesław Moniuszko


........................................................

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19