Uchwały RM

URM nr LIII/295/06 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Syców.

 

Uchwała Nr LIII / 295 / 06

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 października 2006 r.w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Syców.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:§ 1


Na wniosek Burmistrza w związku z nabyciem praw emerytalnych odwołuje się Panią Irenę Kokornaczyk ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Syców z dniem 1 grudnia 2006 r.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń

Autor: