Uchwały RM

URM nr LIII/294/06 w sprawie zmainy budżetu MiG Syców na 2006 r.

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

UCHWAŁA NR LIII/294/06

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców

na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,ze zmianami) i art. art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104), uchwala się co następuje:

§ 1.


W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 pn. „Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006” wprowadza się następujące zmiany:


 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 249 273 zł

- dział 600 – Transport i łączność 108 750 zł

- rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 108 750 zł

- paragraf 6260-Dotacje otrzymane z f-szy celowych na dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji j.s. finansów publicznych 108 750 zł

- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej 90 523 zł

- rozdział 75615–Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 250 zł

- paragraf 2680– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych 10 250 zł


- rozdział 75618–Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 3 000 zł

- paragraf 0480–Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3 000 zł


- rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 77 273 zł

- paragraf 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych 77 273 zł


- dział 758 - Różne rozliczenia 50 000 zł

- rozdział 75801- Cześć oświatowa subwencji ogólnej 50 000 zł

- paragraf 2920- subwencja ogólna z budżetu państwa 50 000 zł


2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 10 250 zł

- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej 10 250 zł

- rozdział 75615–Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 250 zł

- paragraf 2440 –Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 250 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 26 705 568 zł


§ 2.


W załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/248/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 pn. „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006” wprowadza się następujące zmiany


 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 497 200 zł


 • dział 600 – Transport i łączność 330 000 zł

- rozdział 60016– Drogi publiczne gminne 330 000 zł

- paragraf 4270 – zakup usług remontowych 40 000 zł

- paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000 zł


- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 65 500 zł

- rozdział 70004–Rózne jednostki gospodarki mieszkaniowej 56 000 zł

- paragraf 4270 – zakup usług remontowych 56 000 zł

- rozdział 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 500 zł

- paragraf 4270 – zakup usług remontowych 9 500 zł


- dział 750 – Administracja publiczna 21 600 zł

- rozdział 75023-Urzad gminy 13 600 zł

- paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych 13 600 zł

- rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000 zł

- paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych 8 000 zł

- dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 zł

- rozdział 75405- Komendy powiatowe policji 7 000 zł

- paragraf 3000 –Wpłaty jednostek na fundusz celowy 7 000 zł

- dział 801 – Oświata i wychowanie 50 000 zł

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 50 000 zł

- paragraf 4270- zakup usług remontowych 50 000 zł

- dział 851–Ochrona zdrowia 3 000 zł

- rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000 zł

- paragraf 4270 – zakup usług remontowych 3 000 zł


- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000 zł

- rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000 zł

- paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 zł

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport 6 100 zł

- rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 100 zł

- paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług 6 100 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 98 200 zł

- dział 750 – Administracja publiczna 11 200 zł

- rozdział 75023-Urzad gminy 11 200 zł

- paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne 11 200 zł


- dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 zł

 • rozdział 75405- Komendy powiatowe policji 7 000 zł

 • - paragraf 2570- Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek

  sektora finansów publicznych 7 000 zł

- dział 852–Pomoc społeczna 80 000 zł

- rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 80 000 zł

- paragraf 3110 - Świadczenia społeczne 80 000 zł


3. Plan wydatków gminy po zmianie wynosi 29 070 608zł


§ 3.


 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 365 040 zł.

 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 950 126 zł.

 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 585 086 zł.

 4. Źródła finansowania deficytu oraz spłaty rat kapitałowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4.


Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XLII/248/05w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 pn. wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2006” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Cichoń

Zał. nr 1

 

Lp.

&&

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

1

2

3

4

5

1

903

Przychody z zaciagnietych pożyczek na finansowanie zadań realizowznych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE

263 592

 

2

952

Przychody z zaciągn.kredytów na rynku krajowym

1 823 354

 

3

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1 863 180

 

4

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowznych z udziałem środków pochodzacych z budżetu UE

 

263 592

5

992

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

 

1 321 494

 

 

Ogółem:

3 950 126

1 585 086

 Zał. nr 2

 Poz..


Wyszczególnienie


Dział


Rozdział

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady do 2005r.

Planowane wydatki na 2006r.

W tym; źródła finansowania

w roku 2006

Ogółem

Dochody własne

Dotacje

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące zUE


1


Transport i łączność600


1 545 0001 464 500459 250


248 250


757 000
  1. Budowa droi gminnej- ul Klonowa, w Sycowie60016

180 000


140 000

10 000


130 0001.2. Modernizacja ul. Garncarskiej60016

430 000


430 000

30 000


400 0001.3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi

Św. Marek


60016

164 000


164 000

104 000

60 000
1.4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-we wsi

Wioska


60016

217 000


176 500

7 000

79 500

90 0001.5. Budowa ulicy -Aleja nad Wałem w Sycowie


60016

234 000


234 000

97 000


137 0001.6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Komorów- Święty Marek


60016

220 000


220 000

133 750

86 250
1.7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

we wsi Nowy Dwór


60016

70 000


70 000

47500

22 500
1.8. Wiaty przystankowe


60016

30 000


30 000

30 000
2

Gospodarka mieszkaniowa

700


538 000

30 000

393 000

129 408263 592


2.1. Urządzenie i wyposażenie miejsca wypoczynku (obiektu rekreacyjnego) we wsi Stradomia W


70005

530 000

30 000

375 000

111 408
263 592


2.2. Wykup gruntów przy zalewie w Stradomii


70005

8 000


18 000

18 000
3

Administracja publiczna

750


26400


26 400

26 400


3.1 .Zakupy inwestycyjne dla administracji


75023

26 40026 400

26 400
4

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona/poż

754


9 000


9 000


9 000
4.1 Obrona cywilna


75414

9 000


9 000


9 000


5.

Oświata i wychowanie

801


1 368 370


1 100 000

433 646


666 3545.1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie


80101

720 000720 000

270 000


450 0005.2 Modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum w Sycowie


80110

400 000330 000

113 646


216 3545.3. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ślizowie


80101

248 370


50 000

50 000


30 000


6

Ochrona zdrowia

851


15 000


15 000

15 000

6,1.zakup samochodu


85121

15 000


15 000

15 000
7.

Pomoc społeczna

852


5 000


5 000

5 000

7.1.Zakupy inwestycyjne


85219

5 000


5 000

5 000

8.


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


90040 774 210


1 203 700


700 000113 000


187 000


400 0008.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z

modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.1

8.2 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z

modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3


90001

28 558 21012 216 000

1 137 70066 000

650 00050 000

63 00050 000

187 000


400 000
9.

Kultura fizyczna i sport

926


80 000


80 000

80 000

9.1. Budowa wejść ewakuacyjnych przy hali sportowej MOSiR


92604

80 000


80 000

80 000
Ogółem:44 360 980

1 233 700

3 792 900

1 261 704


444 250

1 823 354


263 592 

 

-

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19