Uchwały RM

URM nr III/13/06 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

 

UCHWAŁA Nr III/13/06

Rady Miejskiej w Sycowie

Z dnia 21 grudnia 2006r.
W sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006Na podstawie art.18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:


§. 1.


Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 234 650 zł, jednocześnie ustala się plan finansowy wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Za ostateczny termin realizacji wydatków umieszczonych w wykazie przyjmuje się:

  1. dla działu 600 – Transport i łączność 30 czerwca 2007r.,

  2. dla działu 700- Gospodarka mieszkaniowa 30 czerwca 2007r.,

  3. dla działu 801 – Oświata i wychowanie 30 września 2007r.,

  4. dla działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 września 2007r.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady MiejskiejBolesław MoniuszkoZałącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/06

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2006r.

Plan finansowy

Dla wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2006Dział 600- Transport i łączność 181 250 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 181 250 zł

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 250 złDział 700- Gospodarka mieszkaniowa 13 400 zł

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 400 zł

Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 400 złDział 801- Oświata i wychowanie 35 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 35 000 zł

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 zł
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000 zł

Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 zł
Wydatki działu 600- Transport i łączność dotyczą zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Komorów-Św. Marek –133 750zł,

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Dwór- 47 500 zł.


Wydatki działu 700- Gospodarka mieszkaniowa dotyczą zadania inwestycyjnego pn ”wykup gruntów przy zalewie w Stradomii”


Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie dotyczą zadania inwestycyjnego

pn. „ Modernizacja szkoły podstawowej w Slizowie”


Wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą zadania inwestycyjnego pn. ”zakup pieca c.o.” 

Autor:
Data edycji: 12-11-2009 21:47:19