Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Zarządzenie nr 448/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 08 grudnia 2020r w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno 08-12-2020

Zarządzenie nr 448/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 08 grudnia 2020r


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z. 2020 r. poz 1057) w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadenie_448.pdf
Ogłoszenie  files/fck/Ogloszenie(12).pdf
Formularz: files/fck/Forumlarz_zgloszenie_.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 08-12-2020 16:30:42