Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do do publicznego wglądu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Syców na lata 2016 - 2023” 13-12-2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z wytycznymi programowymi wydanymi przez IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 informujemy, że:

 

wykłada się do publicznego wglądu opracowanie 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Syców na lata 2016 - 2023”

 


Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Syców (pok. nr 14 lub 15) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Syców pod adresem 
bip.sycow.pl/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-do-publicznego-wgladu-lokalnego-programu-rewitalizacji-miasta-i-gminy-sycow-na-lata-216-2023.html na okres 14 dni, tj. od dnia 13 grudnia do dnia 27 grudnia 2016 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane problematyką opracowania mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej. Wnioski i uwagi prosimy składać na załączonym formularzu przesyłając formularz w postaci elektronicznej (edytowalnej) na adres e-mail: a.grzybczak@sycow.pl

Osoba do kontaktu: Adam Grzybczak – tel.: 62 785 51 21

Załączniki:

 plik pdf                    

files/fck/File/obwieszczenia/2016/LPR_Sycow_05_12_2016.pdf
  plik docx
files/fck/File/obwieszczenia/2016/Formularz_uwag_do_Programu_Sycow.docxAutor:
Data utworzenia: 13-12-2016 12:30:55
Data edycji: 13-12-2016 13:11:49