Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MPZP SYCÓW – OBSZAR A" 16-09-2014

Syców, dnia 17.09.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/209/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24.10.2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A” dla działek: nr 11/3 am.4 obręb Syców; nr 52/1 am.28 obręb Syców; nr 67, 69, 18/1, 19/2, 31/7 am.21 obręb Syców; nr 11 am.28 obręb Syców; nr 145/14 am.1 obręb Wioska; nr 20/91 am.26 obręb Syców, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września do 23 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 października 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie – o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1, 2, 3 ustawy, każdy może wnieść uwagi do ww. projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Syców z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2014 r.

Działając na podstawie art. 39 ust 1, art., 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2013.1235 ze zmianami) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A” dla działek: nr 11/3 am.4 obręb Syców; nr 52/1 am.28 obręb Syców; nr 67, 69, 18/1, 19/2, 31/7 am.21 obręb Syców; nr 11 am.28 obręb Syców; nr 145/14 am.1 obręb Wioska; nr 20/91 am.26 obręb Syców.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Burmistrz Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców,

- adres e-mail: p.nowak@sycow.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2014 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców.

 

Autor:
Data utworzenia: 16-09-2014 14:18:13
Data edycji: 16-09-2014 14:18:50