Obwieszczenia Burmistrza

Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 108, am. 15 w Sycowie

 Syców, dnia,30.11. 2005r.


GN -7324/P/5/ S/05

O B W I E S Z C Z E N I E


BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW


Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XL/229/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.10.2005 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 108, am. 15 w Sycowie. Przedmiotowa działka położona jest w mieście Syców, teren pomiędzy ulicami Mickiewicza 6 i Waryńskiego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Autor: