Obwieszczenia Burmistrza

Sesja RM dot. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Ślizowie.

 

Syców ,dn 14.10.2005r.
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓWzgodnie z art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami),


podaje się do publicznej wiadomości,


że dnia 27października 2005 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy

w Sycowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sycowie, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr;  59/1, 260/3,260/1,260/5 i 261/2,am.2,położonych w obrębie Ślizów. 

Autor: