Obwieszczenia Burmistrza

Zawiadomienie o sesji w sprawie uchwalenia MPZP Szczodrów.

Syców ,dn 15.11.2005r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW zgodnie z art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 24 listopada 2005 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sycowie, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie "MPZP SZCZODRÓW" . Podano do publicznej wiadomości przez: 1. Umieszczono na tablicy ogłoszeń UMiG Syców 2. Umieszczono na tablicy ogłoszeń we wsi Szczodrów 3. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG www.bip.sycow.pl

Autor: