Obwieszczenia Burmistrza

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Ślizowie.

 

Syców, 03.08.2005r.   xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 259/1, 260/3, 260/1, 260/5 i 261/2, am. 2, położonych w obrębie Ślizów.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Nr XXII/139/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29.04.2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 259/1, 260/3, 260/1, 260/5 i 261/2, am. 2, położonych w obrębie Ślizów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2005 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2005 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2005 r.

 

 

Autor: