Obwieszczenia Burmistrza

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie

Syców, dnia 22.06.2005 r.

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie

 

 

 

Na podstawie art.17 pkt.10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717z późn. zm.) oraz Uchwały            Nr XXV/163/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.08.2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu    do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca do 19 lipca 2005 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie               w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19 lipca 2005 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: