Obwieszczenia Burmistrza

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w Ślizowie.

O B W I E S Z C Z E N I Exml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SYCÓW

 

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XXII/139/04 Rady Miejskiej w Sycowie   z dnia 29.04.2004 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr:  259/1, 260/3, 260/1, 260/5 i 261/2, położonych w obrębie Ślizów .

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.Umieszczono na tablicy ogłoszeń UMiG Syców

2.Umieszczonio na tablicy ogłoszeń we wsi Ślizów

3.Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG

   www.bip.sycow.pl

4.Zamieszczono w prasie -Gazeta Sycowska 

 

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/163/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.08.2004 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr : 259/1, 260/3,260/1, 260/5 i 261/2  w Sycowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Autor: