Obwieszczenia Burmistrza

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  Exml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Burmistrza  Miasta i Gminy w Sycowie

z dnia 19 maja 2005 roku

 

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Sycowie

 

                                    Na podstawie Uchwały Nr 76/192/2001 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 8 lutego 2001 r.  w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie

 

o g ł a s z a m   k o n k u r s

 

na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie

        

1.     Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące warunki :

1/ posiadać wykształcenie wyższe,

2/ co najmniej 6 letni staż pracy,

3/ potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

2.     Oferty kandydatów powinny zawierać :

    1/ pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją  działania  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie,

    2/ list motywacyjny – CURRICULUM VITAE,

    3/ uwierzytelnione odpisy dyplomów, świadectw oraz innych  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

    4/ aktualne świadectwo lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania funkcji  dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie.

    5/ własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności.

3.     Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs  na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie „ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2005 roku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie pokój nr 24

4. O terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani na piśmie.

 

5. Bliższych informacji o zasadach przeprowadzenia konkursu i warunkach uczestnictwa w konkursie udziela Sekretarz Miasta i Gminy     tel. / 0-62 /  785-5115

 

                                                                                                            Burmistrz

 

                                                                                                      Stanisław Czajka

 

Autor: