Obwieszczenia Burmistrza

Sposób zgłaszania kandydatów do OKW Nr 3 i4 w Sycowie w wyborach uzupełniających.

KOMUNIKATxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów

do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 i 4 w Sycowie

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Sycowie

zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r.

 

         W związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) stanowiącym, iż obwodowe komisje wyborcze powołuje się spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych – Burmistrz Miasta i Gminy Syców zwraca się do pełnomocników o zgłaszanie swoich kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 i 4 w Sycowie.

        Kandydatem do składu komisji może być wyborca stale zamieszkały na obszarze działania rady, dla której wyboru jest właściwa dana komisja.

       Kandydatem nie może być jednak osoba, która pełni funkcję  pełnomocnika komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego lub męża zaufania.

      Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji, określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (MP Nr 37,poz.588 z 2003 r. Nr 3, poz. 33).

     Zgłoszeń należy dokonywać na wzorze ustalonym powołaną wyżej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

     Do zgłoszenia należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego utworzenie komitetu wyborczego, także stosowne upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

     Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie w pokoju Nr 14 tel. 785-51-14 w terminie od dnia 20 do 27 października 2004 r.  w godz. 800 do 1500.

      W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadzi Burmistrz Miasta i Gminy w Sali Nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w dniu 29 października 2004 r.               o godz. 900.               

 

                                                    Burmistrz

                                           Miasta i Gminy Syców

 

                                             (-) Stanisław Czajka

 

wzór zgłoszenia ZGLOSZENIE_KANDYDATA_do_OKW.doc (23.50 Kb)

Autor: