Obwieszczenia Burmistrza

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczodrowie

Syców ,dn.24.08.2004r.

W GIGN-7331/ 20/2004

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.nr 80 z 2003r.,poz. 717z późn.zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości ,że w 24.08.2004r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "STRADOMIANKA", Stradomia Wierzchnia 45,56-500 Syców została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

  • budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 287/27 i budowie kanalizacji sanitarnej z urządzeniami towarzyszącymi dla czterech budynków wielorodzinnych w obrębie -Szczodrów, gmina Syców.

Jednocześnie informuje się ,że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie UMiG w Sycowie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 38a ,ul. Mickiewicza 1,w godzinach urzędowania.

Podano do publicznej wiadomości:

1.Umieszczono na tablicy ogłoszeń w UMiG Syców

2.Przekazano sołtysowi wsi Szczodrów do ogłoszenia

3.Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

www.bip.sycow.pl

4. a/a

Autor: